[:hu]Adatvédelmi tájékoztató[:]

[:hu]Adatkezelési tájékoztató

Dr. Mádé András & M-M Invest Kft.
8800 Nagykanizsa, Csengery út 8.  1. em. 1.

 

Kedves Látogató,

E tájékoztató célja, hogy megismertesse Önnel, milyen módon kezeljük az adatait. Ezt igyekszünk a továbbiakban érhetően és egyszerű nyelvezettel leírni.

Az Adatkezelési tájékoztató Dr. Mádé András és az M-M Invest Kft. adatkezelési alapelveit és -tevékenységét mutatja be. Ezen alapelvek összhangban vannak a GDPR és a hazai Infotörvény (2011. évi CXII. törvény) rendelkezéseivel.

Az Adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2018. május 25-től visszavonásig tart.

Jelen Adatkezelési tájékoztatót az Adatkezelő bármikor, egyoldalúan módosíthatja.

Az adatkezelési tájékoztató a 8800 Nagykanizsa, Csengery út 8. 1. em. 1. szám alatt található fogorvosi rendelő és a madedent.hu weboldalon kerül közzétételre, és annak közzétételével lép hatályba.

Társaságunk minden ésszerű intézkedést megtesz azért, hogy az Ön adatait jogszerűen, tisztességesen és biztonságos keretek között kezelje. Ezért az Ön adatait csak szükséges mértékben és -ideig kezeljük. Az adatait harmadik félnek – a törvényi felhatalmazással rendelkező szerveken kívül – semmilyen körülmények között nem adjuk át.

Csak olyan üzleti partnerekkel dolgozunk együtt, akik szintén megfelelnek a GDPR követelményeinek, vagy az EU által elfogadott adatvédelmi minősítéssel rendelkeznek.

A tájékoztató tartalma

A tájékoztató tartalma

A tájékoztatóban használatos alapfogalmak

Az Adatkezelők megnevezése, adatai

Milyen alapon kezeljük az adatait?

Hogyan zajlik az adatok kezelése?

Milyen céllal és mennyi ideig kezeljük az adatait?

Továbbítjuk-e az Ön adatait valakinek?

Biztonságban vannak nálunk az adatai?

Milyen jogai vannak és azokat hogyan érvényesítheti?

Vannak kockázatai?

Vannak Önnek kötelezettségei?

Mit teszünk, ha adatvédelmi incidens történik?

Egyéb rendelkezések

Vonatkozó jogszabályok

A tájékoztatóban használatos alapfogalmak

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, címe, telefonszáma, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Különleges adat: a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre, az egészségi állapotra, valamint a kóros szenvedélyre vonatkozó és a bűnügyi személyes adat.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja. Esetünkben adatkezelőnek a Szolgáltató minősül.

Adatkezelés: az érintett által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása.

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Adatbiztonság: a személyes adatok jogosulatlan kezelése, így különösen megszerzése, feldolgozása, megváltoztatása és megsemmisítése elleni szervezési, technikai megoldások és eljárási szabályok összessége; az adatkezelésnek az az állapota, amelyben a kockázati tényezőket – és ezzel a fenyegetettséget – a szervezési, műszaki megoldások és intézkedések a legkisebb mértékűre csökkentik.

Az adatkezelés jogalapja: főszabály szerint az érintett hozzájárulása vagy a törvényben elrendelt kötelező adatkezelés (pl. szerződés teljesítése, jogi kötelezettség stb.).

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából

Adatmegsemmisítés: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése

Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri.

Az alapfogalmak megtekinthetők a NAIH oldalán is.

https://www.naih.hu/adatvedelmi-szotar.html

Az Adatkezelők megnevezése, adatai

Cégnév: M-M-Invest Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: 20 09 063022
Adószám: 11358314-1-20
Székhely: 8800 Nagykanizsa, Csengery út 8. 1. em. 1.
Képviselő: Dr. Mádé András Károly
Telefon: +36 93/318 887
E-mail: info@madedent.hu
Weboldal: www.madedent.hu

 

Cégnév: Dr. Mádé András Károly
Nyilvántartási szám: 5685264
Adószám: 54813531-1-40
Székhely: 8800 Nagykanizsa, Cseresznyés u. 8.
Telephely: 8800 Nagykanizsa, Csengery út 8. 1. em. 1.
Képviselő: Dr. Mádé András Károly
Telefon: +36 93/318 887
E-mail: info@madedent.hu
Weboldal: www.madedent.hu

Milyen alapon kezeljük az adatait?

Ahhoz, hogy a M-M-Invest Kft. és Dr. Mádé András Károly szolgáltatásait teljes mértékben kihasználhassa, mindenképpen kezelnünk kell az adatait. Hogy ezeket hogyan tudjuk megoldani, ehhez a GDPR és más jogszabályi rendelkezések szolgáltatnak jogi alapot (továbbiakban: jogalap).

Ilyen jogalapok lehetnek…

 • Az Ön kifejezett hozzájárulása (előre elkérjük, ha ez a jogalap)
 • Jogos érdek – Az Ön vagy a mi érdekünk alapozza meg az adatgyűjtést
 • Szerződés teljesítése – Főként a megrendelések teljesítéséhez kínál adatkezelői jogalapot
 • Jogi kötelezettség teljesítése – Ha jogszabály írja elő az adatkezelést. Például, a számla kiállítása is ilyen.
 • Közérdek vagy hivatali hatáskör – Bizonyos hivatalok kötelezően előírhatnak adatkezelést.
 • Létfontosságú érdek – Ha valakinek létfontosságú érdeke, hogy az adatait kezeljék, akkor ez is lehet jogalap. Például, ha az érintett fizikailag vagy jogilag nem képes hozzájárulást adni az adatkezeléshez.

Tehát, amint láthatja, több jogalapja is lehet annak, hogy az adatait kezeljük.

Hogyan zajlik az adatok kezelése?

 • Ön felveszi velünk a kapcsolatot az Ön által választott módon – befárad hozzánk a rendelőbe, felhív minket telefonon, postai- vagy elektronikus levelet küld, kitölti a honlapunkon a kapcsolati formot
 • Elmondja az igényét – vizsgálatra jelentkezik, kezelést kér, kérdést tesz fel, ajánlatot kér, panasszal él, az adatkezelésről érdeklődik stb.
 • Mi az Ön igényei alapján feljegyezzük az adott eset kezeléséhez szükséges adatait – felírjuk a rendelését és a teljesítéshez szükséges adatait; leírjuk a kérését, kérdését és a teljesítéshez szükséges adatait; feljegyezzük a panaszát és szükséges adatokat stb.
 • Szükség esetén pontosítjuk az igényt.
 • Majd teljesítjük az Ön igényét.
 • Utána gondoskodunk az adatai biztonságos tárolásáról és/vagy a törléséről – az igény alapján.

Milyen céllal és mennyi ideig kezeljük az adatait?

Többféle lehetőség is kínálkozik.

Nézzük őket sorjában:

A www.madedent.hu oldal megtekintésével kapcsolatos adatkezelés

A honlapon közzétett tartalom minden látogató számára személyes adatok megadása nélkül érhető el.

A honlap a látogatásokról automatikusan statisztikai adatokat gyűjt: a látogató IP címe, a látogatás időpontja, a meglátogatott oldalak.

Ezen adatok megismerése során a nem azonosítunk be magánszemélyeket. Az adatokat a honlap eredményeinek elemzésére, a biztonságos működtetés ellenőrzésére használjuk.

Viszont…

A honlap úgynevezett sütiket használ

A cookie („süti”) egy olyan kisméretű adatcsomag, amit az internetes szolgáltatások a böngészőben tárolnak. A hatékony és magas felhasználói élményt nyújtó weboldalak működéséhez elengedhetetlen technológia, amelyet ma már minden böngésző támogat.

A legtöbb ilyen süti arra szolgál, hogy amíg Ön a honlapunkon böngészik, addig segítse Önt ebben a tevékenységében.

A sütiket a legtöbb böngésző automatikusan elfogadja, mivel azok elengedhetetlenek ahhoz, hogy egy honlap működőképes legyen. Ezek a beállítások minden böngészőben megváltoztathatók.

Fontos tudnia, hogy ha végül úgy dönt, hogy letiltja a sütiket, előfordulhat, hogy nem tudja majd teljes körűen használni a honlap funkcióit és az oldal a tervezett működéstől eltérően fog viselkedni.

A leggyakoribb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

A sütikkel kapcsolatos információk

A sütik típusai:

Alapműködést biztosító sütik

Ezen sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát, és látogatóink azonosítása nélkül gyűjtenek információt a weboldal használatáról.

Ide tartozik például a sütikezelés elfogadásának állapota, bejelentkezési adatok megjegyzése, weboldal értesítési üzenetek állapota és a Google Analytics kód.

Ha letiltja ezen sütiket, akkor nem tudjuk biztosítani Önnek weboldalunk zökkenőmentes használatát.

Statisztikai célú sütik

Weboldalunk fejlesztésének, valamint az oldalunk használhatóságának javítása céljábóll olyan sütiket is használunk, melyekkel információt gyűjtünk arról, hogyan használják látogatóink weboldalunkat.

Ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani. Ezek a sütik például azt rögzítik, hogy mely oldalakat nézte meg egy látogatónk, a látogató a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek.

Célzó- és hirdetési sütik

Ezeknek a sütiknek az a célja, hogy segítségükkel az Önt érdeklő vagy az Ön számára hasznos hirdetések jelenjenek meg az egyes weboldalakon.

Ezek a sütik nem rögzítenek személyes adatokat.

A www.madedent.hu oldal a következő céllal használ sütiket:

 • weboldalunk fejlesztése
 • az Ön tevékenységének megkönnyítése oldalunkon és az oldal funkcióinak használata során
 • információk gyűjtése arról, hogyan használja weboldalunkat – követjük, hogy a látogatóink a weboldalunk melyik részeit látogatják vagy használják leginkább, így biztosítunk Önnek még jobb felhasználói élményt,
 • felhasználók megkülönböztetése, azonosítása, hogy például biztosítani tudjuk Önnek a kosárfunkciót stb.
 • a weboldalon végzett tevékenységeket nyomon követjük, hogy látogatóinknak kifejezetten az őket érdeklő vagy a számukra fontos, releváns ajánlatokról üzenetet juttathassunk el hozzájuk
 • közösségi média funkciók beágyazása, hogy akár ezen felületeken is fel tudja venni velünk a kapcsolatot, vagy informálódni tudjon vállalkozásunkról – a használt közösségi médiák: Facebook, Twitter

Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok.

Az érintettek köre: a weboldalt látogató valamennyi érintett.

Az adatkezelés célja: a honlap megfelelő működésének biztosítása, a felhasználók azonosítása, statisztika készítése, és a látogatók az oldalon eltöltött tevékenységeinek nyomon követése.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az ún. munkamenet sütik a böngésző bezárásával törlődnek az Ön gépéről. A honalap használatát elősegítő sütik törlési ideje, típustól és funkciótól függően, 6 naptól 20 évig terjed.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni az általuk használt böngésző szoftver erre szolgáló menüpontjában.

Az adatkezelés jogalapja: az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához az Adatkezelőnek feltétlenül szüksége van.

Minden egyéb hozzájárulást igénylő sütit ráutaló magatartással fogad el azzal, hogy az oldalunkon található, úgynevezett „süti sáv” megjelenése után Ön belép az oldalra és elkezdi annak böngészését.

Ezen hozzájárulását természetesen bármikor visszavonhatja a fent leírt „süti beállítások megváltoztatásával”.

Az oldalunk által használt sütik:

Süti Adatkezelés célja/jogalapja Adatkezelés ideje
(süti „élettartama”)
PHPSESSID oldal működése/jogos érdek a munkamenet végéig (amíg be nem zárja az oldalunkat)
qtrans_front_language oldal működése/jogos érdek 1 év
CONSENT google statisztika és egyéb funkciók/hozzájárulás 20 év
NID google statisztika és egyéb funkciók/hozzájárulás 6 hónap
1P_JAR, OTZ google statisztika és egyéb funkciók/hozzájárulás 1 hónap
DV google statisztika és egyéb funkciók/hozzájárulás 1 nap
VISITOR_INFO1_LIVE youtube beépülő modul működése/hozzájárulás 1 év
YSC, s_gl youtube beépülő modul működése/hozzájárulás a munkamenet végéig (amíg be nem zárja az oldalunkat)
CONSENT youtube beépülő modul működése/hozzájárulás 20 év
remote_sid, youtube beépülő modul működése/hozzájárulás – (1970. február 1., vasárnap 0:00:00)
PREF youtube beépülő modul működése/hozzájárulás 2 év
SIDCC, 1P_JAR, OTZ, enabledapps.uploader youtube beépülő modul működése/hozzájárulás 1 hónap
GPS youtube beépülő modul működése/hozzájárulás 1 óra
B; GUC yahoo.com / hozzájárulás 1 év
BX; localization; xb flickr.com / hozzájárulás 1 év
flrbcr; flrbgdrp; flrbgmrp; flrbgrp; flrbp; flrbrp; flrbrst; flrbs; flrtags flickr.com / hozzájárulás 6 hónap

 

Kapcsolat felvétele, ajánlatkérés

Ha szeretne nekünk kérdéseket feltenni, ajánlatot kérni, akkor erre lehetősége van. A legtöbb esetben azonnal megválaszoljuk a kérdését, és olykor ajánlatot is azonnal tudunk adni, így ezekben az esetekben személyes adatokat nem kezelünk.

Amennyiben nem lehet azonnal választ adni a kérdésre, vagy az árajánlat konkrét kivizsgálást igényel, akkor – hogy tudjunk válaszolni – értelemszerűen ismernünk kell néhány adatot.

 • név
 • telefonszám
 • e-mail cím
 • a kapcsolatfelvételi kérés vagy kérdés tartalma (amiben szintén lehetnek személyes adatok) – hogy tudjuk, mit szeretne megtudni; milyen panasza van; milyen jogát szeretné érvényesíteni; miben tudunk a segítségére lenni; mire adjunk árajánlatot.

Az adatok forrása ilyenkor közvetlenül az „érintettől” származik, vagyis Öntől.

Az adatkezelés jogalapja ilyen esetben: jogos érdek – hiszen mindkettőnk érdeke, hogy a kérdésére, kérésére választ kapjon.

Az adatkezelés időtartama: Az adatokat csak a kapcsolatfelvétel lezárultáig vagy az árajánlatban megadott érvényességi időpontig kezeljük.

Vizsgálatra jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés

Önnek lehetősége van kezelések előtt vizsgálatot kérni. A vizsgálati igényét leadhatja a weboldalunkon, vagy telefonon keresztül is.

Az adatkezelés célja: az Ön által leadott vizsgálati igény teljesítése.

Az adatok forrása Ön lesz.

Az adatfelvétel helyszíne: M-M-Invest Kft. telephelye vagy a madedent.hu weboldal.

A rendelés során felvett adatok:

 • név
 • vizsgálat időpontja

A jogalap: jogos érdek

Az adatok tárolásának időtartama: az előjegyzést minden tárgyév végén megsemmisítjük.

Előzetes vizsgálatokkal kapcsolatos adatkezelés

A konkrét kezelések előtti vizsgálatokon, melyek során feltárjuk az Ön problémáját, el fogunk kérni Öntől minden fontos adatot, hogy a későbbi kezelés biztonságos legyen.

Az adatkezelés célja: az Ön által leadott vizsgálati igény teljesítése.

Az adatok forrása Ön lesz.

Az adatfelvétel helyszíne: M-M-Invest Kft. telephelye vagy a madedent.hu weboldal.

A vizsgálat során felvett adatok:

 • név
 • a vizsgálat időpontja
 • TAJ szám
 • születési idő
 • lakcím
 • e-mail cím
 • kockázati tényezőkkel-, érzékenységekkel kapcsolatos adatok
 • CT vizsgálattal kapcsolatos adatok (név, TAJ szám, időpont, vizsgálat felvétele, diagnózis)

A jogalap: jogos érdek

Az adatok tárolásának időtartama: a jogszabályi előírások szerint (1997. évi XLVII. törvény) a vizsgálat eredményeit 30 évig tároljuk. Az esetleges CT felvételeket ugyanezen törvény szerint, 10 évig kötelesek vagyunk megőrizni.

Kezelésekkel kapcsolatos adatkezelés

Amennyiben kezelésre kerül sor, az Ön által előzetesen kitöltött kérdőív alapján kezeljük az adatait.

Az adatkezelés célja: a kezelés teljesítése.

Az adatok forrása Ön lesz.

Az adatfelvétel helyszíne: M-M-Invest Kft. telephelye vagy a madedent.hu weboldal.

A felvett adatok:

 • név
 • a vizsgálat időpontja
 • TAJ szám
 • születési idő
 • lakcím
 • e-mail cím
 • kockázati tényezőkkel-, érzékenységekkel kapcsolatos adatok
 • CT vizsgálattal kapcsolatos adatok (név, TAJ szám, időpont, vizsgálat felvétele, diagnózis)

A jogalap: szerződés teljesítés.

Az adatok tárolásának időtartama: a jogszabályi előírások szerint (1997. évi XLVII. törvény) a vizsgálat eredményeit 30 évig tároljuk. Az esetleges CT felvételeket ugyanezen törvény szerint, 10 évig kötelesek vagyunk megőrizni. A zárójelentéseket 50 évig kell megőriznünk.

Altatásban végzett kezelésekkel, -műtétekkel kapcsolatos adatkezelés

Bizonyos esetekben szükség lehet altatásra, hogy a kezelés abszolút fájdalommentes legyen. Ilyen esetekben egyéb fontos adatokra is szükségünk lesz.

Az adatkezelés célja: a kezelés teljesítése.

Az adatok forrása Ön lesz.

Az adatfelvétel helyszíne: M-M-Invest Kft. telephelye vagy a madedent.hu weboldal.

A felvett adatok:

 • név
 • a vizsgálat időpontja
 • TAJ szám
 • születési idő
 • lakcím
 • e-mail cím
 • kockázati tényezőkkel-, érzékenységekkel kapcsolatos adatok
 • CT vizsgálattal kapcsolatos adatok (név, TAJ szám, időpont, vizsgálat felvétele, diagnózis)

továbbá

 • életkor
 • magasság
 • testsúly
 • foglalkozás
 • rendszeresen szedett gyógyszerek
 • közvetlenül a kezelés előtt szedett gyógyszerek
 • közelmúltban történt orvosi kezelések
 • komolyabb betegségek
 • kapott-e vérátömlesztést
 • vérrel kapcsolatos betegségek
 • allergiák
 • esetleges múltbéli komplikációk
 • terhes-e
 • jelenleg menstruál-e
 • van-e fogpótlása, meglazult foga
 • dohányzik-e
 • fogyaszt-e rendszeresen alkoholt
 • egyéb hozzáfűzni valók
 • kérdések, kérések az altatóorvoshoz

A jogalap: szerződés teljesítése

Az adatok tárolásának időtartama: a jogszabályi előírások szerint (1997. évi XLVII. törvény) a vizsgálat eredményeit 30 évig tároljuk. Az esetleges CT felvételeket ugyanezen törvény szerint, 10 évig kötelesek vagyunk megőrizni.

Számlázással kapcsolatos adatkezelés

A megrendelése mellé kérhet számlát.

Az adatai rögzítésének és tárolásának a célja: a megvásárolt termékhez, szolgáltatáshoz tartozó számla kiállítása

Az adatok forrása Ön lesz.

Az adatfelvétel helyszíne: a M-M-Invest Kft. telephelye

A számlához szükséges személyes adatok:

 • számlázási név
 • számlázási cím

A jogalap itt a „jogi kötelezettség” lesz, hiszen a számla tartalmát a jogszabály írja elő.

Az adattárolás időtartama: az adatait a számla kiállításának tárgyéve + 8 évig kötelesek vagyunk tárolni.

Panasz felvétele

Ha panasszal szeretne élni a rendelővel- illetve a kezeléssel kapcsolatban, akkor a jogszabályok szerint előírt adatokat fogjuk elkérni Öntől.

Az adatkezelés célja: panasz érvényesítése.

Az adatfelvétel helyszíne: M-M-Invest Kft. telephelye

Az adatok forrása ilyenkor közvetlenül az „érintettől” származik, vagyis Öntől.

Az adatok:

 • név
 • telefonszám
 • időpont
 • cím
 • panasz tartalma
 • csatolt iratok
 • panasz oka

 

Az adatkezelés jogalapja ilyen esetben: jogi kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés időtartama: Ha panaszt tett, akkor az adatait az általános polgári jog szerinti elévülési időig, azaz 5 évig tároljuk, utána törtöljük.

A telephely területén kamera található

A telephelyünk területét emberi élet védelme és a testi épség megőrzése érdekében kamerával láttuk el.

A megfigyelés célja, hogy a kezelések során Ön maximális biztonságban legyen. Például altatások ideje alatt, CT vizsgálatok során. És így tovább.

Ám a kamerák képét nem figyeljük folyamatosan.

A kamerák felvételt NEM rögzítenek, csupán az aktuális élőkép megtekintésére alkalmasak.

Tájékoztató a kihelyezett kamerák helyéről, célterületéről (látószögéről) és a kihelyezés céljáról.

Kamera azonosítója Az elhelyezés célja Megfigyelt terület
1. számú kamera emberi élet- és testi épség védelme orvosi váró
2. számú kamera emberi élet- és testi épség védelme orvosi váró
3. számú kamera emberi élet- és testi épség védelme kezelőszoba
4. számú kamera emberi élet- és testi épség védelme CT vizsgáló helyiség

 

További adatkezelések

Amennyiben az itt felsoroltakon kívül további adatkezelést kívánunk végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújtunk az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell.

Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

Továbbítjuk-e az Ön adatait valakinek?

Az adatok kezeléséhez, tárolásához különböző vállalkozásokat veszünk igénybe, és részükre a lenti célokhoz szükséges adatokat továbbítjuk. Az alábbi adatfeldolgozók végzik az adatok feldolgozását:

 • Adatfeldolgozó neve és címe: Horváth Könyvelőiroda Kft., 8800 Nagykanizsa, Vörösmarty utca 47.
  Adatfeldolgozás célja: könyvelés, adókötelezettséghez szükséges adatfeldolgozás

  Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli adatkezelési szerződés alapján közreműködik együtt. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett adatait kizárólag a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben, a megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.

 • Optan Kft., Nagykanizsa, 8900 Zalaegerszeg, Botfy Lajos utca 9.
  Az adatfeldolgozás célja: Altatóorvosi feladatok ellátásával kapcsolatos adatfeldolgozás.

  Az altatóorvos az Ön adatait megismeri, de semmilyen módon nem tárolja, kezeli, vagy továbbítja azokat.

 • Előfordulhat, hogy az Ön kezeléséhez fogtechnikus bevonására is sort kell keríteni. A technikus személye a feladattól függően változhat.
  Az adatfeldolgozás célja: fogtechnikusi munkálatok elvégzése.

  A fogtechnikus megismeri az Ön adatait, de semmilyen módon nem tárolja, kezeli, vagy továbbítja azokat.

Biztonságban vannak nálunk az adatai?

Mindent elkövetünk annak érdekében, hogy az adatai biztonságban legyenek nálunk.

 • Úgy terveztük meg és hajtjuk végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsuk az Ön magánszférájának védelmét.
 • Gondoskodunk az adatok biztonságáról (elzárva tartjuk azokat az illetéktelen személyek elől, telephelyeinket riasztó- és kamerás megfigyelőrendszerrel védjük), és követjük az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükséges jogi utasításokat.
 • Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük – különösen a jogosulatlan hozzáférés, a megváltoztatás, a továbbítás, a nyilvánosságra hozatal, a törlés vagy megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
 • Munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk az adatvédelemmel kapcsolatos feladataikra és kötelezettségeikre.
 • A számítástechnikai eszközeinket titkosítjuk, jelszóval- és folyamatosan frissített vírusirtó szoftverrel valamint tűzfallal védjük.
 • Társaságunk minden ésszerű óvintézkedést megtesz az Ön adati biztonsága érdekében, azonban sajnos tökéletes védelem nincs.

  Ezért felhívjuk a figyelmét arra, hogy az adatai védelméért, továbbításáért nem tudunk teljes felelősséget vállani. Természetesen, ha bármilyen adatvédelmi incidens történik (adatlopás, -elvesztés, -illetéktelen felhasználás stb.) azonnal megtesszük a szükséges lépéseket.

 • A GDPR alapján biztosítjuk az Ön jogait is. Lehetővé tesszük, hogy az általunk kezelt adat az Ön számára rendelkezésre álljon, hitelessége és hitelesítése biztosított, változatlansága igazolható legyen.

Kamera-adatbiztonsági intézkedések:

 • A kameraképek megtekintésére szolgáló monitort úgy helyeztük el, hogy a képek sugárzása alatt azokat a jogosultsági körön kívül más személy ne láthassa.

 

 • A kamerák által sugárzott képekről felvételt nem készítünk.

 

 • A jogosultság indokának megszűnése esetén a hozzáférést haladéktalanul megszűntetjük.

Milyen jogai vannak és azokat hogyan érvényesítheti?

Többféle jogot biztosít az Ön számára a GDPR – és mi is…

 • Hozzáférési jog: Azaz, bármikor kérheti tőlünk, hogy tájékoztassunk, milyen adatait, milyen célra, mennyi ideig kezeljük, kinek adjuk át, honnan származnak azok. Természetesen az adatok megadásának törlési határidején belül.
 • Helyesbítési jog: Ha időközben megváltoznak az adatai vagy esetleg rosszul rögzítettük őket, kérheti adatai helyesbítését, javítását, pontosítását.
 • Törlési jog: Ha jogszabály máshogy nem rendelkezik, akkor kérheti, hogy az általunk Önnel kapcsolatban kezelt összes adatot töröljük. Ha ennek nem tehetünk eleget, értesítjük róla és azt is elmondjuk, miért nem törölhetjük azokat. Pl. számlatárolási kötelezettség esetén.
 • Adatkezelés korlátozásához való jog: Ha jogszabály is engedi, akkor kérheti, hogy korlátozzuk az adatai kezelését. Mondjuk, kérheti azt, hogy ne töröljük az adatait, mert esetleg valami jogos indok miatt még szükséges, hogy nálunk is meglegyenek.
 • Adathordozhatósághoz való jog: Kérheti azt is, hogy a jogszabályban meghatározott típusú adatait kiadjuk az Ön részére, vagy külön kérés és felhatalmazás alapján adjuk át azokat közvetlenül más, az Ön által megjelölt szolgáltatónak.
 • Hozzájárulás visszavonásához való jog: Ha az adatait a hozzájárulása alapján kezeljük (pl. hírlevél), akkor bármikor joga van ezt a hozzájárulást visszavonni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy korábban jogszerűtlenül kezeltük azokat.
 • Panaszjog: Amennyiben úgy véli, hogy az adatkezelésünkkel kapcsolatban jogsérelem érte, joga van panaszt benyújtani az illetékes felügyeleti hatósághoz (NAIH).
 • Tiltakozási jog: Amennyiben az adatait jogos érdeken alapulva kezeljük, külön tiltakozhat ezen jogos érdekből történő adatkezeléssel szemben.

A jogai érvényesítését elérhetőségeink bármelyikén kérheti (személyesen, e-mail-ben, postai úton).

Azonban tudnia kell, hogy az ilyen kérések esetén jogunkban áll ellenőrizni, hogy a jogérvényesítést valóban Ön kérte-e. Például, kérhetjük azt, hogy fáradjon be hozzánk személyesen a kérés megtételéhez.

Fenti kérelmek benyújtása esetén a jogszabályban meghatározottak szerint járunk el és egy hónapon belül tájékoztatjuk arról, hogy milyen intézkedéseket hoztunk a kérelem alapján.

A fentieken túlmenően bírósághoz is fordulhat.  Ez esetben dönthet úgy, hogy a pert az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
Honlap: http://www.naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Vannak kockázatai?

Bár valóban minden tőlünk telhetőt megteszünk az adatai védelméért, előfordulhatnak nem várt események (adatvédelmi incidensek), amelyeket nehéz megelőzni és elkerülni.

Ezek egy része véletlenül következhet be (óvatlanul rossz címre küldünk ki egy megrendelést vagy elveszítünk egy előjegyzési füzetet), egy részük pedig rajtunk teljesen kívülálló okokból történik (pl. betörés, elektromos tűz).

Az adatai megadásával ezen események esetleges bekövetkeztével is számolnia kell.

Vannak Önnek kötelezettségei?

A társaságunkkal történő kapcsolatfelvétel során hozzánk került adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre. Ezért kérjük, hogy adatai megadásakor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára.

A helytelenül, pontatlanul vagy hiányosan megadott adatok akadályt jelenthetnek a szolgáltatásaink igénybevételekor, amelyek eredményeként nem tudjuk teljesíteni azokat.

Amennyiben Ön más személy személyes adatait adja meg, úgy fogjuk kezelni azokat, hogy Ön rendelkezik az ehhez szükséges – a harmadik személytől származó – írásos (vagy szóbeli) felhatalmazással.

Ha mégsem rendelkezik ezen felhatalmazással, tájékoztatjuk, hogy jogszabályok szerint, ezt a felhatalmazást Önnek kell beszereznie a harmadik személytől.

Mit teszünk, ha adatvédelmi incidens történik?

Az ilyen esetekre fenntartunk egy úgynevezett „Adatvédelmi incidens nyilvántartást”, ahová az incidens megtörténtét az észlelés után azonnal feljegyezzük.

Felírjuk…

 • az érintett személyes adatok körét
 • az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát
 • az adatvédelmi incidens időpontját
 • körülményeit
 • hatásait
 • és az elhárítására megtett intézkedéseket
 • valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Majd rögtön elkezdjük megoldani a problémát. Figyelemmel kísérjük a bekövetkező eseményeket, és amennyiben módunk van rá, azonnal és folyamatosan csökkentjük a káros következményeket.

Ezen kívül – ha szükséges – értesítjük a Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonság Hatóságot. És ha indokolt, akkor az érintetteket is.

Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek (pl. NAV) tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt

Vonatkozó jogszabályok

Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendelete (GDPR)

 1. évi CXII. törvény – Infotörvény

 [:]